luật nhà đất

Quy định cụ thể về việc miễn tiền sử dụng đất trong nước

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải